Home » Vanliga frågor

Uppdaterad 2016-12-03

Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.
Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.
Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter.
För frågor angående;

Intresseanmälan till kontaktformuläret följ länk.

Uno Hansson telefon 0703-702061
E-post projekt@lysefiber.se

Gör själv felsökning enligt ”rutiner vid felsökning”
Ring Telia Support 020-240 250 eller Telia Kundtjänst 020-755 766 Hänvisa till gruppavtal mellan Telia och Lyse fiber. Fel som inte kunnat rättas till genom kontakt med Telia eller om du grävt
av kabeln eller fått fiberbrott; Kontakta Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Uno Hansson telefon 0703 702061

Den juridiske ägaren av anläggningen är Lyse Fiber Ekonomiska Förening. Som medlem är du delägare. Delägare nyttjar föreningens tjänster men är inte kund med rättigheter enligt lagar för konsument.
Därför bör du tillämpa värderingar utifrån ett ägarskapsperspektiv och inte ett kundperspektiv. Ungefär som att vara fastighetsägare mot att vara hyresgäst.

Category: 2

Avtalsformer med följdkostnader

Föreningen arbetar med fyra sorters avtal:

Avtal för huvudanslutning
Avtal för tilläggsanslutning
Nyttjandeavtal
Överlåtelseavtal 

 • Huvudanslutning är den anslutning som alla fastighetsägare börjar med. Den innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar nya medlemmar en insats enligt offert. Huvudanslutningar är andelsberättigande.

 • Tilläggsanslutning är extra fiberanslutning (-ar) till fastighet som redan har huvudanslutning.

Kostnaderna för en tilläggsanslutning varierar beroende på arbetsinsats.

Kan den särläggas med huvudanslutningen eller måste den grävas och dras separat är frågor som avgör kostnadsnivån. Offertbaseras.

Tilläggsanslutningar är inte andelsberättigande.

Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig. Väljer du en läggning i mark av tilläggsfibern inom fastigheten ingår fiber och slang till den anslutningens slutpunkt.
Tilläggsanslutning gäller endast nyanslutningar i Etapp två

 • Överlåtelseavtal reglerar överlåtelse av anslutning då fastighet byter ägare. Se även fråga ”Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare” Föreningen tar här ut en administrativ avgift.

 • Nyttjandeavtal som reglerar medlems nyttjande av tjänster i föreningens fibernät. Detta avtal renderar en nätavgift Se punkt ”Kostnader och fakturering” nedan
Category: 2

Du kan teckna eget avtal med Telia för företagsanslutning. Det finns två alternativ, antingen som fastighetsägare eller som hyresgäst hos en fastighetsägare.

 •  Du som driver verksamhet där du själv eller ditt företag är lagfaren ägare av fastigheten, oavsett om din verksamhet är ett AB, HB eller enskild näringsverksamhet, ansluts du som fastighetsägare. Du, som fastighetsägare, står då, som medlem, för insatsen i föreningens register, men hur du väljer att redovisa detta mellan dig och ditt bolag är en sak mellan dig och din revisor/Skatteverket.
 • Om det däremot är som så, att du inte äger den fastighet du har ditt företag på, så är det fastighetsägaren som skall begära anslutning. Sedan avtalar du som privatperson eller företagare om att hyra anslutningen.
Category: 2

Nej.

Category: 2

Fiberekonomi sköter faktureringen för Lysefiber
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Faktureringssystem Fiberekonomi”

 • Insats:

Gäller det en fastighet som inte tidigare är ansluten betalar du en insats för anslutning. Denna insats skall finansiera föreningens kostnad för anslutningen. Kostnaden klarläggs av styrelsen och du får en offert på det hela.

Gäller det en fastighet som redan är ansluten och du tar över fastigheten som fastighetsägare sker en överlåtelse mellan överlåtare och övertagare om anslutningsrätten. Därmed tar du över insatsen.

 • Nätavgift:

Denna avgift skall täcka föreningens kostnader för reparation, underhåll samt administration. Avgiften fastställs årligen av styrelsen med kommande års budget som underlag.  Nätavgiften belastar alla dina anslutningar, vare sig de är aktiva eller vilande och såväl huvudanslutning som tilläggsanslutning. Faktureras kvartalsvis i förskott .

 • Abonnemangsavgift:

Vi har två olika avtal med Telia; kollektivt eller Öppen Fiber:

 • För anslutna till gruppavtalet fakturerar Telia föreningen kvartalsvis, i förskott, genom en samlingsfaktura.

Du faktureras därefter av Lysefiber via Fiberekonomi kvartalsvis, i förskott, för din del.

Kostnader utöver föreningens kollektiva avtal och nätavgift, såsom för annat kanalval, högre hastighet, film on demand, samtalsavgifter på bredbandstelefonin, Öppen fiber faktureras dig direkt av Telia. Dessa kostnader har föreningen inget med att göra utan är resultat av en beställning du gjort hos Telia.

Skulle du få en räkning från Telia på ditt kollektiva abonnemang så kontakta kundtjänst direkt. Telia skall inte fakturera dig för själva abonnemanget – det gör föreningen.

Föreningen har med Telia förhandlat fram Öppen Fiber alternativet. Med Öppen Fiber beställer  du  själv tjänster och avtalstid hos Telia. Detta är ett avtal mellan dig och Telia utan föreningens inblandning eller fakturering annat än nätavgiften
Se vidare information på första siden under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”

Category: 2

Styrelsen har, efter en konkurrensupphandling, valt Telia som operatör fram till oktober månad 2020. Avtalet är klart förmånligt. Fibernätet är uppbyggt så att även andra operatörer kan få tillgång till nätet och i så fall investera i utrustning i våra noder. Skall ytterligare en operatör bjudas in så måste projektet först utredas av styrelsen.
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”

Länk till Tjänster i nätet

Category: 2

Delårsavtal men gruppanslutning tecknas inte. Öppen Fiber är ett alternativ för den som t.ex. vill ha kort anslutningstid under sommaren

Category: 2

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telia. Kollektivavtalet innebär tillgång till bredband 100/10, kanalpaketet Lagom samt bredbandstelefoni (exkl. samtalsavgifter). Avtalet är sexårigt och under den tiden kan föreningen inte byta leverantör. Notera att innehållet i Lagom kan variera över tiden. Om du går in på Telias hemsida kan du se vad paketet f.n. innehåller. Vill du komplettera med andra tjänster avtalar du detta direkt med Telia kundtjänst.
Det finns också ett alternativ via Telia Öppen Fiber 

Länk till Tjänster i nätet

Category: 2

I avtalet för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns till ditt hus. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser – vilket inte ”tomt” har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte ”i sten skrivet” utan har en praktisk tillämpning som beskrivs nedan. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse.

Här beskriver vi den praktiska tillämpningen:
Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Det får du göra själv.

Inom området runt huset behöver du knappast gräva djupare än ca 30 cm. Närmast huset krävs dock ett sådant grävdjup att fiberslangen kan böjas i en mjuk båge – radie 50 cm (för att inte fibern skall brytas av vid blåsningen) och så att den kommer upp rakt och parallellt med husväggen. Går den under en garageuppfart föreslår vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t.ex. i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd.

Category: 2

RING DIREKT Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Uno Hansson telefon 0703 702061
Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning m.m. men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående;

Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar, men du kan få betala.

Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på gemensamma anläggningsdelar. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen.

Category: 2

För att bli medlem måste du vara fastighetsägare. Är du inte fastighetsägare så måste du gå via den du hyr eller arrenderar av. Anmäl ditt intresse för medlemskap till föreningens ordförande . Klara ut vad du har för behov. Intresse anmälan görs via formulär (intresseformulär)
Styrelsen utarbetar en offert samt kontrollerar om din kommande anslutning behöver skyddas med ett avtal med den markägare som din anslutning passerar. Om ett sådant avtal, s.k. Markupplåtelseavtal, behövs så måste detta tecknas innan du kan bli medlem.

Accepterar du offerten och markupplåtelse är klar, så kan styrelsen besluta om att du får bli medlem. Avtal tecknas mellan dig och föreningen och anslutningsarbetet slutförs.

Anslutning (Telias inkoppling, och anslutnings arbeten (grävning, blåsning av fibertråd mm) tar viss tid mm, så tiden från förfrågan till inkoppling kan i vissa fall vara lång.

Category: 2

Du som hyresvärd och i detta fall även som fastighetsägare med huvudanslutningsavtal, är entydigt ansvarig gentemot föreningen i enlighet med ”Anslutningsavtal för medlemmar i Lysefiber

Fiber/Avtalsregler”. Varför? Jo, det ligger i att avtal om anslutning samt nyttjande bara ingås mellan föreningen och fastighetsägaren. Inte mellan förening och hyresgäst. Nyttjande av din anslutning av annan person flyttar inte ansvarsgränsen gentemot föreningen.

Konsekvensen av detta är att det är du, gentemot föreningen, som står ansvarig för vad hyresgästen gör. Har han t.ex. gjort sönder utrustningen så är det du som gentemot föreningen står ansvarig. Sedan får du i din tur reglera detta gentemot hyresgästen. För att gardera dig bör du ta upp detta i ditt hyresavtal med hyresgästen genom att t.ex. föra in delar av de avtalsregler som är upptagna i det anslutningsavtal du tecknat med föreningen. Tillse därför, för din egen säkerhet, att din hyresgäst är väl insatt i vad som gäller enligt avtal och stadgar.

Hyresgäst som hyr hos fastighetsägare som är medlem i Lysefiber med indragen fiber faktureras gruppavtal via Lysefiber.
Om hyresgästen flyttar eller inte betalar fakturorna så är fastighetsägaren betalningsansvarig.

Category: 2

Nedanstående gäller vid anslutning till föreningens kollektivanslutning. Väljer du i stället  Öppen Fiber gör du själv upp med Telia om utrustning.

Telia (eller deras underleverantör) kommer att kontakta dig för att avtala om tidpunkt för installation. De gör detta på det telefonnummer (främst mobilnummer), som är känt av föreningen. Du angav detta för föreningen när du anslöt dig. OBS att det i din telefondisplay kan stå ”Okänt nummer” och har du för vana att inte svara på dessa nummer kan du gå miste om installation!

Montören har med sig en mediaomvandlare (konverter), en trådlös router och en TV-box. Mediaomvandlaren skruvas fast inne i huset, nära den plats där du tänker montera routern. Till mediaomvandlaren kopplar montören den inkommande fiberkabeln som du tidigare installerat från kopplingsboxen vid husets yttervägg. Mediaomvandlaren skall kunna strömförsörjas.

Routern ansluts av montören till mediaomvandlaren och han startar sedan upp förbindelsen med att koppla upp TV-anslutningen. Detta visar att du har förbindelse hela vägen. Du får sedan ringa Telia kundtjänst för aktivering av bredband och telefoni. Telefonnummer framgår av din Värdehandling (som du får av montören) men finns även angivet högst upp i detta dokument.

Om det inte fungerar:
Se vidare information på första sidan under ”Dokument” ”Felsökning”
Länk om det går

Har du mer än en TV som du vill ansluta (avtalet ger dig rätt att utan särskild extra

anslutningskostnad ansluta upp till fem apparater) så behövs ytterligare boxar. I vårt avtal ingår endast en (1) box. Mer information om inköpskostnader för ytterligare boxar kan du få av kundtjänst eller hos en Teliabutik. Glöm inte att meddela att du ansluts via ”Lyse Fiber”.

Category: 2

Dina anslutningar till din fastighet behöver inte aktiveras förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid den ordinarie kvartalsvisa nätavgiften. Om du beslutar dig för att aktivera din ”vilande” anslutning så anmäler du detta till föreningens ordförande, men det kan ta över sex månader innan aktiveringen fungerar då Telia bara gör detta två gånger/år.

Category: 2

Den utrustning som Telia levererat när de gjorde installationen hos dig ägs av Telia eller av föreningen och har garanti hela avtalstiden. Går den sönder eller det krånglar så kontaktar du Telia Kundtjänst/Support på det telefonnummer, som framgår av din värdehandling och även i början av detta dokument, för att få reda på hur du skall göra.

Den utrustning som du själv kompletterat med, genom eget inköp, följer konsumentköplagens bestämmelser och går den utrustningen sönder kontaktar du den som du köpt den av.

Category: 2

Om lamporna på mediaomvandlaren (konvertern) inte lyser så kontrollerar du att den är ansluten till ett fungerande eluttag.

Om ellampan lyser grönt men inte de övriga lamporna gult eller orange, så tyder detta på att du har ett förbindelseavbrott någonstans före eller efter mediaomvandlaren. Gör felanmälan till Telia support.

Om lamporna på routern inte lyser tyder detta på ett fel antingen i routern eller i dess anslutning. Börja med att stänga av routern och efter ca 1 minut startar du den igen (knapp på sidan). Fungerar det fortfarande inte så ring Telia support.

Telefonnummer till Telia framgår högst upp i detta dokument men även på din Värdehandling, som du fick av montören vid installationen. Värdehandlingen kan du behöva ta fram för att kunna svara på eventuella frågor. Telia kan nu hjälpa dig genom att bl.a. kontrollera ledningar och utrustning. Om de finner att det är ett tekniskt fel i nätet så kommer de att göra en felanmälan.

Kostnader för reparation beror på olika fall. Om reparatören finner att felet är i:

 • eller före anslutningsboxen på ytterväggen och felet inte kan härledas till dig, så betalar föreningen reparationen, annars du.
 • mediaomvandlaren eller routern så skall dessa bytas av Telia (garantiåtgärd)
 • fiberkabeln efter svetsningen i ytterväggens anslutningsbox, så får du betala reparationen. Det är ju du som har installerat den enligt specifika anvisningar. Det troliga är att glasfibern har fått sig en ”knäck” och brutits av. Skadeanmälan görs av den enskilde fastighetsägaren till Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Uno Hansson telefon 0703 702061

Har du fortsatt problem eller om du grävt av kabeln eller har annat fiberavbrott så ring Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Uno Hansson telefon 0703 702061
Se vidare information på första sidan under ”Dokument” ”Felsökning”Felsökning/ felanmälan

Category: 2

Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare.

I samband med fastighetsförsäljning skall säljaren överlåta sin andel i Lyse Fiber Ekonomiska
Förening till säljaren. Detta regleras genom upprättande av avtal mellan säljare och köpare vid
försäljningstillfället. Avtal om överlåtelse reglerar det datum då det juridiska ansvaret överförs från överlåtare till
övertagare.
Avtalet reglerar överlåtelse av fiberanslutningen från fastighetsägare (medlem) till ny fastighetsägare
(blivande medlem). Enbart medlem och blivande medlem (fastighetsägare) kan skriva under överlåtelseavtal.
Avtalet reglerar också köparens övertagande av gruppavtal med föreningen om detta är tecknat av
säljaren. Ny fastighetsägare (köparen) skall samtidigt med övertagandet ansöka om medlemskap i
fiberföreningen inom 6 månader från förvärvet.

En administrativ kostnad på 500 kronor debiteras köparen. Denna avgift täcker samtliga anslutningar
inom samma fastighet som överlåts vid samma tillfälle.

Hur går vi tillväga.
1. Upprätta ovanstående avtal och skicka detta till Föreningen.
2. Köparen ansöker om medlemskap i föreningen.
3. Faktura som är betalt in på den nya ägarens tid skall regleras mellan säljare och köpare.
4. Säljare ringer tjänsteleverantören (vid gruppavtal Telia) och meddelar att ni säljer fastigheten
och vill avslutar sitt abonnemang. OBS Fiberanslutningen får inte sägas upp.
5. Säljaren informerar köparen att aktivera tjänsten hos Telia.

Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Lyse fiber förening.
Säljaren Informerar köparen om att det är betalt en kapitalinsats som köparen övertar som andel i
fiberföreningen.

Om det finns ett tecknat gruppavtal med Lyse Fiber skall säljaren informerar köparen om att
gruppavtalet löper fram till 2020-10-23 och att köparen binder sig att övertar detta.

Att köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen. Obs! Det är bara en av fastighetsägarna som
kan vara medlem i fiberföreningen.

Övrig information
Gruppavtalets innehåll finns på vår hemsida under fliken ”övriga frågor/tjänster i nätet/alt.1 gruppavtal”.
Har ni tecknat ytterligare tjänster utöver gruppavtalet hanterar ni dessa direkt med aktuell
leverantören.

Blanketter för överlåtelse och medlemsansökan finns att ladda ner från vår hemsida www.lysefiber.se
Det går också bra att kontakta föreningens överlåtelseansvarige Olle Krischansson Tel. 070-5277937
Undertecknat överlåtelseavtal och medlemsansökan skickas via mail till info@lysefiber.se eller med

brev till:
Lyse Fiber Ek. Förening
c/o Olle Krischansson
Torgestad 126
453 91 Lysekil

Category: 2

När din hyresgäst flyttar och du eller ev. ny hyresgäst inte vill använda gruppanslutningen så är det du, som fastighetsägare, som är betalningsansvarig tills avtalstidens slut.

Category: 2

Byte mellan villande anslutning/öppen fiber/gruppanslutning kan göras en gång under avtalsperioden och då endast två tillfällen per år. Kostnad tillkommer.

Länk till ”tjänster i nätet”

Category: 2

Tjänster i nätet och byte av tjänst

Här kan du läsa mer följ länk

Lysefiber har tecknat avtal med Telia som kommunikationsoperatör.
Alt. 1  Gruppanslutning (aktiv medlem)

Lysefibers styrelse har förhandlat fram 6 års låst pris, (fr 2014-10) utan prisindex ökning.

– TV Telia ”Lagom” (ca 20 kanaler) samt 3 norska kanaler (Nrk 1, Nrk 2 och TV2 Norge)
– Bredbandstelefoni. Telias bredbandstelefoni (du får behålla ditt nuvarande telefonnummer)
– Internet. Telia bredband 100/10
Detta är ett kollektivavtal mellan Telia och Lysefiber som betalas kvartalsvis i förskott till Lysefiber:
Kostnad 299:-/månad
Samtalsavgifter och eventuella tilläggstjänster betalas till Telia.

Övrigt:
Bindningstid 6år (från 2014-10) utan indexhöjning
(bindningstiden gäller inte vid flyttning eller liknade situationer)
– Bindningstid för extratjänster är beroende på vilket erbjudande man tecknar Mediomvandlaren monteras av personal som Telia avtalat med
– Router ingår i paketet
– Efter montören varit och installerat mediomvandlaren väljer ni Telia tilläggstjänster
som t.ex.
* Snabbare Internetuppkoppling
* Extrakanaler
* Telefontjänster
– En TV box ingår. Extraboxar köps från Telia, finns även inspelningsbara boxar
– Alternativ av telefonabonnemang

– Deltidsanslutning av ”paketet” inte möjlig. (Telia har avtal i öppen fiber alternativ 2)
– De som har Telia fiberanslutning i en annan bostad kan ta med sig digitalboxen och koden för extrakanaler till sommarbostaden och använda den där istället (dock inte samtidigt) Grundavgiften 299.- /månad till föreningen för kollektivanslutningen ändras dock inte.
Att ta med övriga former av abonnemang från bostad till sommarboende är inte möjligt

 

Alt.2 Öppen fiber (aktiv medlem)
Telias ”Öppen fiber” Här kan du välja på olika alternativ av TV, Internet och telefoni
T.ex. för de som bara vill ha internet
Se på länken http://www.oppenfiber.se de olika alternativen samt vad de kostar
Avgiften betalas till vald leverantör.

Övrigt:
– Mediomvandlaren monteras av personal som Telia avtalat med
– Router ingår INTE

– Att gå över till alt 1. Är möjligt en gång, dock inte att hoppa mellan alternativen
två gånger om året
måste beställas av föreningen 6 månader i för väg

Alt. 3 Passivt medlemskap

Fastigheten är anslutet till nätet men ingen tjänst är inkopplad.

Övrigt:
– Att gå över till alt 1 eller 2. är möjligt, anmäls av föreningen vid två tillfällen om året.

En månadskostnad till föreningen för administration, underhåll av nätet mm. betalas oavsett vilket alternativ som väljs.

Vi är med ledningskollen som är en grattis webbtjänst för att skydda nedgrävd infrastruktur.

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk kommunikation. PTS genomför olika åtgärder stärka dessa kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen. Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska, samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar.

Grävskadorna på ledningar och annan infrastruktur kostar hundratals miljoner kronor, varje år! Använd därför ledningskollen för ditt projekt!

Tänk på, säkerhetsavståndet 2 m