Home » Vanliga frågor

Uppdaterad 2021-12-29
Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.
Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.
Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter.
För frågor angående;

Vid intresse att ansluta fastigheten till Lysefibers fibernät så kontakta:
Bert Karlsson telefon 070 6800319
E-post projekt@lysefiber.se
Ange då Fastighetsbeteckning och Fastighetens adress samt era kontaktuppgifter.
Bert kontrollerar då om det är möjligt att ansluta fastigheten och vad det skulle kosta.

Gör själv felsökning enligt ”rutiner vid felsökning”
Ring Telia Support 020-202070 eller Telia Kundtjänst 90200 Hänvisa till gruppavtal mellan Telia och Lyse fiber. Fel som inte kunnat rättas till genom kontakt med Telia eller om du grävt
av kabeln eller fått fiberbrott; Kontakta Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319

Den juridiske ägaren av anläggningen är Lyse Fiber Ekonomiska Förening. Som medlem är du delägare. Delägare nyttjar föreningens tjänster men är inte kund med rättigheter enligt lagar för konsument.
Därför bör du tillämpa värderingar utifrån ett ägarskapsperspektiv och inte ett kundperspektiv. Ungefär som att vara fastighetsägare mot att vara hyresgäst.

Avtalsformer med följdkostnader

Föreningen arbetar med fyra sorters avtal:

Avtal för huvudanslutning
Avtal för tilläggsanslutning
Nyttjandeavtal
Överlåtelseavtal 

  • Huvudanslutning är den anslutning som alla fastighetsägare börjar med. Den innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar nya medlemmar en insats enligt offert. Huvudanslutningar är andelsberättigande.

  • Tilläggsanslutning är extra fiberanslutning (-ar) till fastighet som redan har huvudanslutning.

Kostnaderna för en tilläggsanslutning varierar beroende på arbetsinsats.

Kan den särläggas med huvudanslutningen eller måste den grävas och dras separat är frågor som avgör kostnadsnivån. Offertbaseras.

Tilläggsanslutningar är inte andelsberättigande.

Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig. Väljer du en läggning i mark av tilläggsfibern inom fastigheten ingår fiber och slang till den anslutningens slutpunkt.
Tilläggsanslutning gäller endast nyanslutningar.

  • Överlåtelseavtal reglerar överlåtelse av anslutning då fastighet byter ägare. Se även fråga ”Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare” Föreningen tar här ut en administrativ avgift.

  • Nyttjandeavtal som reglerar medlems nyttjande av tjänster i föreningens fibernät. Detta avtal renderar en nätavgift Se punkt ”Kostnader och fakturering” nedan

Du kan teckna eget avtal med Telia för företagsanslutning. Det finns två alternativ, antingen som fastighetsägare eller som hyresgäst hos en fastighetsägare.

  •  Du som driver verksamhet där du själv eller ditt företag är lagfaren ägare av fastigheten, oavsett om din verksamhet är ett AB, HB eller enskild näringsverksamhet, ansluts du som fastighetsägare. Du, som fastighetsägare, står då, som medlem, för insatsen i föreningens register, men hur du väljer att redovisa detta mellan dig och ditt bolag är en sak mellan dig och din revisor/Skatteverket.
  • Om det däremot är som så, att du inte äger den fastighet du har ditt företag på, så är det fastighetsägaren som skall begära anslutning. Sedan avtalar du som privatperson eller företagare om att hyra anslutningen.

Fiberekonomi sköter faktureringen för Lysefiber
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Faktureringssystem Fiberekonomi”

  • Insats:

Gäller det en fastighet som inte tidigare är ansluten betalar du en insats för anslutning. Denna insats skall finansiera föreningens kostnad för anslutningen. Kostnaden klarläggs av styrelsen och du får en offert på det hela.

Gäller det en fastighet som redan är ansluten och du tar över fastigheten som fastighetsägare sker en överlåtelse mellan överlåtare och övertagare om anslutningsrätten. Därmed tar du över insatsen.

  • Nätavgift:

Denna avgift skall täcka föreningens kostnader för reparation, underhåll samt administration. Avgiften fastställs årligen av styrelsen med kommande års budget som underlag.  Nätavgiften belastar alla dina anslutningar, vare sig de är aktiva eller vilande och såväl huvudanslutning som tilläggsanslutning. Faktureras kvartalsvis i förskott .

  • Abonnemangsavgift:

Vi har två olika avtal med Telia; kollektivt Gruppavtal samt Öppen Fiber:

  • För anslutna till gruppavtalet fakturerar Telia föreningen kvartalsvis, i förskott, genom en samlingsfaktura.

Du faktureras därefter av Lysefiber via Fiberekonomi kvartalsvis, i förskott, för din del.

Betalning till Fiberekonomi
Fiberekonomi fakturerar medlemmarna ca en månad före förfallodagen. Betalas inte avgiften på förfallodagen så skickas en påminnelse med brev efter ca 10dagar.
Betalas inte avgiften efter första påminnelsen så skickas en ny påminnelse efter ytterligare ca 10 dagar
En påminnelseavgift om 60 SEK för första påminnelsen läggas på i nästkommande faktura.

Om något är oklart eller fel, kontakta föreningens kassör.

Betalar du inte efter andra påminnelsen, eller om vi inget hör från dig inom 10 dagar kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Kostnader utöver föreningens kollektiva avtal och nätavgift, såsom för annat kanalval, högre hastighet, film on demand, samtalsavgifter på bredbandstelefonin, Öppen fiber faktureras dig direkt av Telia. Dessa kostnader har föreningen inget med att göra utan är resultat av en beställning du gjort hos Telia.

Skulle du få en räkning från Telia på ditt kollektiva abonnemang så kontakta kundtjänst direkt. Telia skall inte fakturera dig för själva abonnemanget – det gör föreningen.

Föreningen har med Telia förhandlat fram Öppen Fiber alternativet. Med Öppen Fiber beställer  du  själv tjänster och avtalstid hos de leverantörer som Telia har avtal med. Detta är ett avtal mellan dig och företaget utan föreningens inblandning eller fakturering annat än nätavgiften
Se vidare information på första siden under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”

Styrelsen har, efter en konkurrensupphandling, valt Telia som operatör fram till oktober månad 2025. Avtalet är klart förmånligt. Fibernätet är uppbyggt så att även andra operatörer kan få tillgång till nätet och i så fall investera i utrustning i våra noder. Skall ytterligare en operatör bjudas in så måste projektet först utredas av styrelsen.
Se vidare information på första sidan under ”Ekonomi” ”Tjänster i nätet”

Länk till Tjänster i nätet

Delårsavtal men gruppanslutning tecknas inte. Öppen Fiber är ett alternativ för den som t.ex. vill ha kort anslutningstid under sommaren

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telia. Kollektivavtalen innebär tillgång till bredband 1000/1000 kanalpaketet Telia Lagom samt telefoni. Under avtalstiden kan föreningen inte byta leverantör. Notera att innehållet i Lagom kan variera över tiden. Om du går in på Telias hemsida kan du se vad paketet f.n. innehåller. Vill du komplettera med andra tjänster avtalar du detta direkt med Telia kundtjänst.
Det finns också ett alternativ via Telia Öppen Fiber 
Länk till Tjänster i nätet

I avtalet för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns till ditt hus. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser – vilket inte ”tomt” har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte ”i sten skrivet” utan har en praktisk tillämpning som beskrivs nedan. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse.

Här beskriver vi den praktiska tillämpningen:
Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Det får du göra själv.

Inom området runt huset behöver du knappast gräva djupare än ca 30 cm. Närmast huset krävs dock ett sådant grävdjup att fiberslangen kan böjas i en mjuk båge – radie 50 cm (för att inte fibern skall brytas av vid blåsningen) och så att den kommer upp rakt och parallellt med husväggen. Går den under en garageuppfart föreslår vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t.ex. i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd.

RING DIREKT Johan Oxby telefon 0735 264173 eller Bert Karlsson telefon 070 6800319
Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning m.m. men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående;

Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar, men du kan få betala.

Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på gemensamma anläggningsdelar. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen.

För att bli medlem måste du vara fastighetsägare. Är du inte fastighetsägare så måste du gå via den du hyr eller arrenderar av. Anmäl ditt intresse för medlemskap till föreningens projektansvarig . Klara ut vad du har för behov. Intresse anmälan görs till Bert Karlsson mejl till projekt@lysefiber.se Se vidare första frågan “Intresseanmälan”
Styrelsen utarbetar en offert samt kontrollerar om din kommande anslutning behöver skyddas med ett avtal med den markägare som din anslutning passerar. Om ett sådant avtal, s.k. Markupplåtelseavtal, behövs så måste detta tecknas innan du kan bli medlem.

Accepterar du offerten och markupplåtelse är klar, så kan styrelsen besluta om att du får bli medlem. Avtal tecknas mellan dig och föreningen och anslutningsarbetet slutförs.

Anslutning (Telias inkoppling, och anslutnings arbeten (grävning, blåsning av fibertråd mm) tar viss tid mm, så tiden från förfrågan till inkoppling kan i vissa fall vara lång.

Du som hyresvärd och i detta fall även som fastighetsägare med huvudanslutningsavtal, är entydigt ansvarig gentemot föreningen i enlighet med ”Anslutningsavtal för medlemmar i Lysefiber

Fiber/Avtalsregler”. Varför? Jo, det ligger i att avtal om anslutning samt nyttjande bara ingås mellan föreningen och fastighetsägaren. Inte mellan förening och hyresgäst. Nyttjande av din anslutning av annan person flyttar inte ansvarsgränsen gentemot föreningen.

Konsekvensen av detta är att det är du, gentemot föreningen, som står ansvarig för vad hyresgästen gör. Har han t.ex. gjort sönder utrustningen så är det du som gentemot föreningen står ansvarig. Sedan får du i din tur reglera detta gentemot hyresgästen. För att gardera dig bör du ta upp detta i ditt hyresavtal med hyresgästen genom att t.ex. föra in delar av de avtalsregler som är upptagna i det anslutningsavtal du tecknat med föreningen. Tillse därför, för din egen säkerhet, att din hyresgäst är väl insatt i vad som gäller enligt avtal och stadgar.

Hyresgäst som hyr hos fastighetsägare som är medlem i Lysefiber med indragen fiber faktureras gruppavtal via Lysefiber.
Om hyresgästen flyttar eller inte betalar fakturorna så är fastighetsägaren betalningsansvarig.

Nedanstående gäller vid anslutning till föreningens kollektivanslutningar. Väljer du i stället  Öppen Fiber gör du själv upp med företaget du väljer om utrustning.

Telia (eller deras underleverantör) kommer att kontakta dig för att avtala om tidpunkt för installation. De gör detta på det telefonnummer (främst mobilnummer), som är känt av föreningen. Du angav detta för föreningen när du anslöt dig.

Montören har med sig en medieomvandlare (konverter), en trådlös router och en TV-box. Medieomvandlaren skruvas fast inne i huset, nära den plats där du tänker montera routern. Till medieomvandlaren kopplar montören den inkommande fiberkabeln som du tidigare installerat från kopplingsboxen vid husets yttervägg. Medieomvandlaren skall kunna strömförsörjas.

Routern ansluts av montören till medieomvandlaren och han startar sedan upp förbindelsen med att koppla upp TV-anslutningen. Detta visar att du har förbindelse hela vägen. Du får sedan ringa Telia kundtjänst för aktivering av bredband och telefoni.

Om det inte fungerar:
Se vidare information på första sidan (högts upp) Länk till ”Felsökning”

Har du mer än en TV som du vill ansluta så medger avtalet dig rätt att utan extra
kostnad ansluta upp till fem TV apparater. Då behövs ytterligare boxar. I vårt avtal ingår endast en (1) box.
Mer information om inköpskostnader för ytterligare boxar kan du få av kundtjänst eller hos en Teliabutik.
Glöm inte att meddela att du ansluts via ”Lyse Fiber”.

Dina anslutningar till din fastighet behöver inte aktiveras förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid den ordinarie kvartalsvisa nätavgiften. Om du beslutar dig för att aktivera din ”vilande” anslutning så anmäler du detta till föreningens ordförande, men det kan ta över sex månader innan aktiveringen fungerar då Telia bara gör detta två gånger/år.
Har du valt Öppen Fiber och Medieomvandlaren är monterad kan du när du så önskar själv välja leverantör och aktivera tjänsten.

Den utrustning som Telia levererat när de gjorde installationen hos dig ägs av Telia eller av föreningen och har garanti hela avtalstiden. Går den sönder eller det krånglar så kontaktar du Telia Kundtjänst/Support, för att få reda på hur du skall göra.

Den utrustning som du själv kompletterat med, genom eget inköp, följer konsumentköplagens bestämmelser och går den utrustningen sönder kontaktar du den som du köpt den av.

Se information om felsökning på länken:

”rutiner vid felsökning”

Skall du överlåta din anslutning till ny fastighetsägare.

Information om överlåtelse av andel i Lyse Fiber Ek. Förening.

I samband med fastighetsförsäljning skall säljaren överlåta sin andel i Lyse Fiber Ekonomiska Förening till säljaren. Detta regleras genom upprättande av avtal mellan säljare och köpare vid försäljningstillfället.
Avtal om överlåtelse reglerar det datum då det juridiska ansvaret överförs från överlåtare till övertagare.
Avtalet reglerar överlåtelse av fiberanslutningen från fastighetsägare (medlem) till ny fastighetsägare (blivande medlem).
Enbart medlem och blivande medlem (fastighetsägare) kan skriva under överlåtelseavtal.
Avtalet reglerar också köparens övertagande av gruppavtal med föreningen om detta är tecknat av säljaren.

Ny fastighetsägare (köparen) skall samtidigt med övertagandet ansöka om medlemskap i fiberföreningen inom 6 månader från förvärvet.

En administrativ kostnad på 500 kronor debiteras köparen. Denna avgift täcker samtliga anslutningar inom samma fastighet som överlåts vid samma tillfälle.

Hur går vi tillväga.

1. Upprätta ovanstående avtal och skicka detta till Föreningen.
2. Köparen ansöker om medlemskap i föreningen.
3. Faktura som är betalt in på den nya ägarens tid skall regleras mellan säljare och köpare.
4. Säljare ringer tjänsteleverantören (vid gruppavtal Telia) och meddelar att ni säljer fastigheten och vill avslutar sitt abonnemang. OBS Fiberanslutningen får inte sägas upp.
5. Säljaren informerar köparen att aktivera tjänsten hos Telia.

Säljaren informerar köparen om att fastigheten är ansluten till Lyse fiberförening.
Säljaren Informerar köparen om att det är betalt en kapitalinsats som köparen övertar som andel i fiberföreningen.
Om det finns ett tecknat gruppavtal med Lyse Fiber skall säljaren informera köparen om gruppavtalet och att köparen binder sig att övertar detta.
Att köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen. Obs! Det är bara en person i hushållet som kan vara medlem i fiberföreningen.

Övrig information
Säljaren lämnar kvar medieomvandlaren i fastigheten och om det finns ett tecknat gruppavtal skall även router och TV-box med tillhörande fjärrkontroll lämnas kvar.
Gruppavtalets innehåll finns på vår hemsida under fliken ”övriga frågor/tjänster i nätet/alt.1 gruppavtal”.
Har ni tecknat ytterligare tjänster utöver gruppavtalet hanterar ni dessa direkt med aktuell leverantören.

Blanketter för överlåtelse och medlemsansökan finns att ladda ner från vår hemsida www.lysefiber.se
Det går också bra att kontakta föreningens Benny Karlsson, Tel 070 3320521
Undertecknat överlåtelseavtal och medlemsansökan skickas via mail till info@lysefiber.se eller med brev till:
Lyse Fiber Ek. Förening
c/o Benny Karlsson
Stale 180
453 91 LYSEKIL

När din hyresgäst flyttar och du eller ev. ny hyresgäst inte vill använda gruppanslutningen så är det du, som fastighetsägare, som är betalningsansvarig tills avtalstidens slut.

Byte mellan anslutning kan endast göras vid två tillfällen under året.

Byte från Gruppavtal till Öppen fiber eller tvärt om.
Kostnad: Telia kostnad 1000 SEK ink moms som administreras av Lysefiber
Den bestämda tiden som detta bytet kan ske är april samt oktober.
Anmälan skall göra till Bert Karlsson projekt@lysefiber.se senast 1 mars resp. 1 september
Det måste ha gått minst 24 månader mellan byten.

Har ni för avsikt att gräva så tänk på fiberkabeln!
Lyse Fiber är med ledningskollen som är en gratis webbtjänst för att skydda nedgrävd infrastruktur.
Skall ni anlita företag som skall gräva så vet företaget hur Ledningskollen används.
Behöver ni hjälp att använda Ledningskollen så mejla Bert på priojekt@lysefiber.se

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk kommunikation. PTS genomför olika åtgärder stärka dessa kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen. Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska, samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar.

Grävskadorna på ledningar och annan infrastruktur kostar hundratals miljoner kronor, varje år! Använd därför ledningskollen för ditt projekt!

Tänk på, säkerhetsavståndet 2 m

Load More