Home » Om oss

Om oss

Historik – Lysefiber Lysefiber ek. f. startades ideellt 2012 av eldsjälar med visionen ”Lysefiber är en förening som verkar för uppbyggnad av ett fiberoptiskt nät i Lyse”. Syftet var att bygga ett fiberoptiskt nät i det geografiska området Lyse. Projekt Lysefiber skapades med hjälp statliga medel för att ge landsbygden en framtid och att fullfölja regeringens bredbandsmål 2020. En intresseanmälan gjordes i bygden om ett framtida fibernät, resultat var positivt. I mitten av 2014 sattes första spaden i jorden för projekt Lysefiber . Lysefiber och i slutet av 2015 står nätet färdigt. Projektet har varit ett mångmiljonprojekt som har letts av ideell tid och kraft, vi är nu ca 530 anslutna i Lysefiber. Uppbyggnadsfasen är klar och service och drift fasen har påbörjats.

Lite sammandrag från de årliga verksamhetsberättelserna Vid Stämman 2012:
Styrelse:
Ordförande Johan Oxby
Sekreterare Fredrik Oxby
Kassör Olle Krischansson
Ledamöter Mickael Vik, och Ronny Malmqvist
Revisor Lauri Piensoho

Uppstart 2012-03-08
Föreningen bildades med en interimsstyrelse
2012-03-12 Första styrelsemötet
2012-03-15 Ansökan om projektstöd har tagits emot av Länsstyrelsen
2012-03-22 Namnet och stadgarna godkända av Bolagsverket
2012-03-27 Hemsidan öppnas och medlemsvärvning startas

Vid tre tillfällen har vi delat ut informationsmaterial i brevlådorna
vid Skalhamnsdagarna medverkade vi med informationsmaterial
vi har besökt fiberföreningen i Bärfendal vid två till fällen
vi har varit och informerat Skaftö öråd
vi har varit på informationsmöte i Tanum
vi har varit på informationsmöte i Färgelanda
vi har fått in artikel i Lysekilsposten och Bohusläningen
vi har styrelsemöte nästan varje månad
Vid årets slut hade föreningen 260 medlemmar som betalt insatsen.
Styrelsen har haft 6 bokförda styrelsemöte

Vid Stämman 2013:
Styrelsen:
Ordförande Johan Oxby
Sekreterare Uno Hansson Kassör Olle Krischansson
Ledamöter Alf Dahlberg, Arne Niklasson, Michael Vik, Peo Winther, Per-Olof Larsson
Suppleanter Anders Patriksson, Ralf Strandell Revisorer Knut Stensli och Dick Samuelsson

Viktiga händelser under året:
2013-05-27 Första ordinarie föreningsstämma hålls i Kolleröds Folkets hus.
2013-06-27 Den nya styrelsen sammanträde första gången efter stämman.
2013-09-23 E-post ” godkänt er ansökan om avrop ur den centrala potten från Jordbruksverket” 2013-10-29 E-post ”..nu är era ansökningar hos PTS för ansökan om medfinansiering.”
2013-12-05 Förfrågningsunderlag för upphandling av systemleverantör läggs för på OPIC.
2013-12-17 Skriftligt beslut om bidrag från Länsstyrelsen
2013-12-31 Anslutningsavtal skall tecknas före denna dag för att veta om projektet är genomförbart

Övrigt: Vi har delat ut informationsmaterial i brevlådorna
vid Skalhamnsdagarna medverkade vi med informationsmaterial
vi har fått in artiklar i Lysekilsposten
inför sommaren satte vi upp informationsskyltar vid avfarter från väg 162 samt på andra strategiska vägkorsningar

Vid årets slut hade föreningen 403 medlemmar som betalt insatsen. Av dessa har 310 tecknat anslutningsavtal.

Styrelsen har haft 10 bokförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten.

Slutord: På grund av Länsstyrelsens sena beslut av projektstöd kunde inte någon grävning starta under hösten. Uppstarten kommer nu istället att ske under våren 2014. Slutdatumet för projektets är fortfarande 2014-12-31, vilket innebär stora krav på föreningen att ställa upp med arbetskraft och resurser för att kunna hålla ner kostnaderna på projektet.

Vid Stämman 2014:
Styrelsen
Ordförande Johan Oxby
Sekreterare Uno Hansson
Kassör Olle Krischansson
Ledamöter Alf Dahlberg, Arne Niklasson, Michael Vik, Peo Winther, Per-Olof Larsson
Suppleanter Anders Patriksson, Ralf Strandell
Revisorer Knut Stensli och Dick Samuelsson

Viktiga händelser under året:
2014-01-22 Vid styrelsemötet öppnades inkomna anbud vid upphandlingen av Systemleverantör. 2 anbud hade inkommit
2014-03-19 Vid styrelsemötet öppnades inkomna anbud vid upphandlingen av gräventreprenörer. 7 anbud hade inkommit
2014-05-15 Vid styrelsemötet öppnades inkomna anbud vid upphandlingen av kommunikationsoperatör. 4 anbud hade inkommit.
2014-06-17 hade Lysefiber ordinarie föreningsstämma i Lyse Folkets Hus. Stämman var mycket välbesökt. Marcus Ternstedt, byNet och Nils Engström, ordförande i Bärfendals Fiber informerade
2014-11-12 Första delredovisningen lämnas till Länsstyrelsen i Skara. Handläggningstiden var lång så pengarna kom inte förrän 2015-02-01.
2014-11-20  Hade vi ett mycket välbesökt informationsmöte i Kolleröds Folkets Hus. Många fick stå och några vände i dörren när de såg att de inte fick plats.
Utöver styrelsen medverkade Lennart Hallgren från Telia

Övrigt:
Markupplåtelseavtal

Över 100 markupplåtelseavtal är skrivna. Detta har varit mycket tidskrävande och tagit mer tid än beräknat. Vi har haft stor nytta av tillgången till kartor och markägareregister.
De flesta markägare har varit positiva och tillmötesgående men vissa har inte godkänt den föreslagna sträckningen. Detta har inneburit att den projekterade sträckningen har fått göras om.
Borrning/Tryckning under väg och järnväg
Det har krävts 88 borrningar under vägar mot kalkylerade 47.
Ansökan måste först göras till Transportstyrelsen som ofta har tagit lång tid på sig.
Vissa borrningar har tillkommit p.g.a. att föreningen inte fått markupplåtelseavtal på föreslagen sträcka. Många har tillkommit p.g.a. att nya medlemmar har anslutit sig
Det har krävts 4 borrningar under järnvägen mot kalkylerade 3.
Ansökan måste först till Transportstyrelsen som kräver kartkoordinat samt foto på planerad plats. Ansökan har tagit lång tid samt att en person från ”järnvägen” måste närvara vid borrningen. Kostnaden för denna person har Lysefiber fått betala.

Fornlämning/Samråd
På den planerade sträckningen hade Lysefiber 111 fornlämningar att ta hänsyn till.
Antingen beviljades tillstånd eller så fick vi gå en annan sträckning
På den planerade sträckningen hade Lysefiber 29 naturvärden att ta hänsyn till.
Antingen beviljades tillstånd eller så fick vi gå en annan sträckning.

Grävning
I slutet på maj började entreprenören grävningen med två maskiner. Efter semesteruppehållet har det varit fem grävmaskiner som varit igång.
Hösten var en stressig period. Kravet var att bidragsdelen skulle var klar före årsskiftet.
Grävningen i Skalhamn/Kollröd/Grundsund var mer tidskrävande och kostnadskrävande än planerat pga. terrängen.
Tack vare en mild vinter, duktiga medhjälpare samt att Länsstyrelsen förlängde tiden när det skulle vara klart med tre månader så lyckades vi .
Vid årets slut hade 499 medlemmar skrivit bindande anslutningsavtal.
Tyvärr är det många som varit för sent med att bestämma sig där vi har vart tvungna att säga nej till anslutning. Det är när projektering med markupplåtelseavtal, fornlämningar mm varit klart.
Där det varit möjligt och grävmaskinen inte passerat har vi i möjligaste mån anslutit de som varit sent att bestämma sig.

Styrelsen har haft 16 bokförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten

Slutord
Det har varit ett händelserikt år. Vi hoppas att anläggningen skall var i drift under sommaren 2015 och att alla medlemmar kommer vara nöjda.
Samtidigt som det varit ett intressant arbete hade nog ingen i styrelsen väntat att det skulle var så mycket arbete att genomföra projektet.
Det har varit tre år med ständig väntan, på att få tillräckligt antal medlemmar, på tillstånd, på bidrag som skall beviljas, på pengar som skall betalas ut, på entreprenörer.
Allt tar längre tid än väntat!!
Vi tackar alla som visat intresse för projektet och hjälpt till på olika sätt

Vid Stämman 2015
Styrelsen
Ordförande: Johan Oxby
Kassör: Arne Niklasson
Ledamöter: Alf Dahlberg och Michael Vik
Suppleanter Anders Patriksson
Revisorer: Knut Stensli
Extern firmatecknare: Olle Krischansson
Valberedning: Olle Olsson och Ruben Adolfsson

Viktiga händelser under året:
2015-04-20 Kom representant från Länsstyrelsen och tittade på fakturorna i bokföringen. Stickprov gjordes på att inskickade fakturakopior stämde med originalet. Besök på nodhus gjordes också. Inget att anmärka på.
2015-05-05 Gjordes en slutredovisning till Länsstyrelsen. Försöka att få mer bidrag från Jordbruksverket gjordes, men detta lyckades inte.
2015-06-17 hade Lysefiber ordinarie föreningsstämma på Oscars i Lysekil. Stämman var mycket välbesökt.
2015-09-07 Fick vi mejl att det eventuellt kunde bli pengar över från andra projekt som vi hade möjlighet att sök
2015-09-13 -Vid besök på bredbandskonferens i Göteborg skapades kontakt om hur vi skulle kunna söka bidraget
2015-09-23 Överlämnade vi personligen en ansökan i Göteborg, samt ca 1,5 kg faktura-kopior.
Vår ansökan var på 1 359 616. Det var betydligt mer än de hade förväntat sig.
2015-11-12 Besiktades nätet med avsikt att kontrollera att leverantörerna följt krav i upphandling och avtal. Representant från byNet AB och Lysekils Kommun var med under besiktningen.
Mindre avvikelse konstaterades, b.la. saknades backup i nodhusen. Ingen ombesiktning krävdes dock
2016-02-17 beslutades att vi skulle få 1 092 853 kronor av de belopp vi hade ansökt.
2016-03-04 betalades beloppet ut till vår stora glädje

Övrigt:
Grävning
Tack vare en mild vinter, duktiga medhjälpare samt att Länsstyrelsen förlängde tiden när det skulle vara klart med tre månader så lyckades vi bli klara med grävningen under mars månad. Detta trots den besvärliga terrängen på flera ställen.
Enligt GPS mätningen har det grävts 93 883 meter. (9 mil 3 km 883 meter)

Blåsning och Svetsning
Under vintern/våren blåstes 21260 meter fiberkabel in i slangen med sammanlagt1 137 966 meter fiber. (2-192 fiber i fiberkabeln)
Fiberkabeln svetsades i alla skåp och fastigheter.  1 432 svetsningar utfördes

Kommunikationsoperatör
Under försommaren började den entreprenör som Telia hade anlitat att montera utrustningen i nodhusen och i fastigheterna.
Trots att det var semestertider med många semestervikarier fungerade monteringen i stort sett bra. De flesta fastigheter blev inkopplade under juli och augusti

Eltel
Avtal tillsammans med närliggande fiberföreningar har tecknats med ELTEL Networks Infranet AB för reparation och underhåll av nätet.
Avtalet gäller från 2015-07-01.

Västfiber Ek. För.
Västfiber bildades i slutet av 2015.
Fiberföreningar i Bohuslän, Dalsland och angränsande områden kan bli medlemmar. Lysefiber är nu medlem.
Avsikten är att genom erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys, gemensamma upphandlingar och liknande hjälpa föreningarna att vara effektiva.
(tills maj 2016 har 17 föreningar blivit medlemmar
Fiberekonomi
Från 2016-01-01 sköter Fiberekonomi AB fakturering och bokföring för Lysefiber.

Vid årets slut hade föreningen 503 medlemmar, 18 extraanslutningar samt 3 anslutningar till kommunala fastigheter. 

Styrelsen har haft 10 bokförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten.

Slutord:
Det har varit några händelserika år. Det känns skönt att anläggningen nu är i drift och att vi klarade av att genomföra projektet.
Samtidigt som det varit ett intressant arbete hade nog ingen i styrelsen väntat att det skulle var så mycket arbete att genomföra projektet.
Det har varit fyra år med ständig väntan på att komma i mål.
Allt tar längre tid än väntat!!

Vi tackar alla som visat intresse för projektet och hjälpt till på olika sätt